Elektronická úradná tabuľa

...
17.08.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa  pobytu v Strážskom na návrh vlastníka bytu zrušila dňom  17. augusta 2018 trvalý pobyt

 
...
17.08.2018

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 
...
17.08.2018

Oznámenie o rozhodnutí

Strážske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky

 
...
17.08.2018

Odvolanie mimoriadnej situácie

Podľa § 14 ods. (4) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov prednostka Okresného úradu Michalovce odvoláva pre územný obvod Michalovce dňa 13. augusta 2018 o 24:00 hodine mimoriadnú situáciu.

 
...
16.08.2018

Návrh dodatku č. 2 k VZN 3/2014

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (pdf 672,96 kB)

 
...
06.08.2018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta

 
...
18.07.2018

Oznam

zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka bytu v Strážskom, ul. Mierova 629/87, podľa § 7 ods. 1, písm. f,  zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení  pobytu občanov Slovenskej republiky

 
...
13.07.2018

Dodatok č. 1

ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Strážske obdobie rokov 2016 – 2022

 
...
11.07.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Byt č. 4 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske
Byt č. 22 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

 
...
06.07.2018

Výzva na predkladanie ponúk

na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Multifunkčné ihrisko Strážske“  v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
<< < 1 2 > >>

Kontakt
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300
072 22 Strážske
Tel. : 056 6491431, fax: 056 6477275,
e-mail: strazske@strazske.sk, alebo webmaster@strazske.sk

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist