Elektronická úradná tabuľa

...
15.02.2018

Zverejnenie zámeru

na prenájom pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pdf 209,47 kB)

 
...
12.02.2018

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. (pdf 225,28 kB)

 
...
09.02.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa  pobytu v Strážskom na návrh vlastníka  bytu  v Strážskom, Ul. Mierova 628/77, podľa § 7 ods. 1, písm. f,  zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení  pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov  Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. (pdf 407,77 kB)

 
...
08.02.2018

Zverejnenie zámeru

o prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (pdf 203,42 kB)

 
...
08.02.2018

Verejná vyhláška

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf 422,78 kB)

 
...
07.02.2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 
...
05.02.2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Prenájom  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Strážske sa uskutoční v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Strážske a uznesením  235/2018 zo dňa  19.1.2018. (pdf 668,66 kB)

 
...
05.02.2018

Zámer priameho predaja majetku

Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Strážske sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods.1 písm. c) a ods. 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Strážske a uznesením MsZ č. 235/2018 zo dňa 19.1.2018. (pdf 282,43 kB)

 
...
02.02.2018

Zoznam daňových dlžníkov za rok 2017

v zmysle §52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenie č. 187/2011 Mestského zastupiteľstva v Strážskom zo dňa 10.11.2011 „zverejňovať zoznam dlžníkov k 31.12. do 30.1. nasledujúceho roka“ (pdf 491,61 kB)

 
...
26.01.2018

Oznámenia o začatí stavebného konania na stavbu

Strážske, ul. Družstevná – úprava NN a DP (pdf 305,80 kB)

 
<< < 1 2 > >>

Kontakt
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300
072 22 Strážske
Tel. : 056 6491431, fax: 056 6477275,
e-mail: strazske@strazske.sk, alebo webmaster@strazske.sk

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist