Prevádzkové hodiny zberných dvorov

Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 19 ods. 4 VZN mesta Strážske č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, zverejňuje prevádzkové hodiny zberných dvorov Mestského podniku služieb mesta Strážske:

Zberný dvor č. 1 - Stredisko technických služieb na ulici Obchodnej č. 257

pondelok, utorok 6.00 – 14.00
streda 6.00 – 18.00
štvrtok, piatok 6.00 – 14.00
sobota 12.00 – 17.00

Občan mesta môže na tomto zbernom dvore bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu – elektroodpady z domácností, použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky z domácností, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,  nebezpečné odpady – odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a objemný odpad.
Občan mesta môže na tomto zbernom dvore odovzdať drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v menších množstvách (vrece, ručný vozík, prívesný vozík). Do drobného stavebného odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. a nepatria izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady s obsahom škodlivín.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určilo mesto vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 0,031 eur za kilogram.

Poplatok za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi bez obsahu škodlivín uhrádza poplatník v pokladni Mestského podniku služieb na základe vystaveného vážneho lístka.

Zberný dvor č. 2 - Stredisko triedeného zberu na ulici Agátovej č. 211

pondelok až piatok 6.00 – 14.00

Občan mesta môže na tomto zbernom dvore bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu - papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu s odpadmi z obalov).

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist