Ako postupovať?

 Podanie žiadosti o finančný príspevok mesta na stravovanie dôchodcov.

Uznesením MsZ č. 228/2017 dňa 27.04.2017 boli schválené Zásady pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej len „Zásady“)

Postup a proces podania žiadosti:

  1. Ak ste občan (dôchodca) s trvalým pobytom v meste Strážske, na Mestskom úrade, na referáte soc. vecí a rodiny alebo na sekretariáte Vám vydajú tlačivo – „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov“.
  2. V žiadosti je potrebné vyplniť Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh dôchodku).
  3. Ak žiadateľ/ka vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám/a podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie alebo udeliť písomný súhlas, môže v jeho/jej mene a s jeho/jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa/ky podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
  4. Prílohou k žiadosti je aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní a výške dôchodku.
  5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov“ aj s prílohou doručte na Mestský úrad v Strážskom, na podateľňu MsÚ (sekretariát primátora) alebo zašlite poštou na adresu: Mestský úrad Strážske, Nám. Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske.
  6. Vyššie uvedená žiadosť bude prehodnotená a v prípade, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené „Zásadami“, Mesto oznámi žiadateľovi v lehote do 30 dní od podania žiadosti výšku jeho príspevku na stravovanie a následne mu vydá stravné lístky. Stravné lístky sa budú vydávať 1 x mesačne, k poslednému dňu v mesiaci.
  7. Ak žiadosť nie je úplná, Mesto vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov a vydá oznámenie v hore uvedenej lehote od dňa doloženia chýbajúcich dokladov k žiadosti.

Výška príspevku Mesta a výška príspevku občana:

Pri poskytnutí finančného príspevku na stravu stravníka sa berie do úvahy súbeh dôchodkov starobný/výsluhový + vdovský/vdovecký.

Výška súbehu dôchodkov Finančný príspevok mesta Strážske
do 300,- Eur 2,00 Eur
od 301,- Eur do 350,- Eur 1,75 Eur
od 351,- Eur do 400,- Eur 1,50 Eur


Zmena hraníc dôchodkov a výšky finančného príspevku schválená Uznesením MsZ č. 231/2017 dňa 25.08.2017 s účinnosťou od 01.09.2017

Výška súbehu dôchodkov Finančný príspevok mesta Strážske
do 300,- Eur 2,00 Eur
od 301,- Eur do 400,- Eur 1,75 Eur
od 401,- Eur do 500,- Eur 1,50 Eur

 

Občan uhrádza z ceny stravnej jednotky rozdiel medzi cenou obeda príslušného zhotoviteľa stravy a výškou príspevku Mesta.

Súvisiací predpis: Zásady pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (pdf 636,28 kB)

Tlačivá:
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (pdf 482,6 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (rtf 65,8 kB)
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (docx 14,5 kB)

Viac informácií:

  • referát sociálnych vecí a rodiny, tel: 056 38 12 483,
  • sekretariát primátora, tel: 056 64 91 431
Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist